Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez firmę Green Business Center Agata Nowicka Edyta Kwiatkowska S.C. Usług szkoleniowych, Usług wirtualnego asystenta, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług.
 2. Organizatorem Usług szkoleniowych i Usług wirtualnego Asystenta jest firma Green Business Center Agata Nowicka Edyta Kwiatkowska S.C., adres firmy: ul. Żelazna 59/0803, 00-848 Warszawa, wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 5272873064, REGON: 381875915 (zwana dalej „Organizatorem” lub „GBC”).
 3. Zamawiając usługę, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami świadczenia oraz Regulaminem, jak również akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 

Definicje

 1. Szkolenia tradycyjne –szkolenia realizowane w formie stacjonarnej na salach szkoleniowych.
 2. Szkolenia online – szkolenia w formie zdalnej, prowadzone na żywo za pośrednictwem Internetu.
 3. Szkolenia – usługi obejmujące szkolenia tradycyjne, szkolenia online.
 4. Uczestnik –Zamawiający będący osobą fizyczną uczestniczący w Szkoleniu lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego będącego osobą prawną uczestnicząca w Szkoleniu.
 5. Umowa – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Zamawiającym i Organizatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usług szkoleniowych
 6. Usługi szkoleniowe – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń w trybie stacjonarnym lub online. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.greenbusinesscenter.pl
 7. Zamawiający –pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zamawia usługę od firmy GBC
  8. Szkolenie otwarte – usługa, na którą może zapisać się każda osoba, pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc.
 8. Szkolenie zamknięte – usługa szkoleniowa realizowana na rzecz jednego podmiotu.
 9. Wirtualny Asystent – usługi wykonywane przez GBC polegające na pomocy administracyjnej, przygotowaniu contentu, wsparciu marketingowym, obsłudze social media i innych pracach zleconych przez Zamawiającego
 

I REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

§1 Szkolenia

 1. Wykaz aktualnie zaplanowanych szkoleń wraz z ich szczegółową specyfikacją znajduje się w Serwisie, w zakładce 'Szkolenia biznesowe' pod adresem: https://greenbusinesscenter.pl/szkolenia-biznesowe/otwarte.
 2. Przy każdym Szkoleniu GBC podaje: czas i miejsce organizacji Szkolenia, jego cenę od osoby.
 3. GBC w ramach organizacji szkolenia stacjonarnego zapewnia:
  1. salę szkoleniową,
  2. przerwę kawową i lunch,
  3. obsługę administracyjno-techniczną szkolenia,
  4. usługę doradztwa drogą mailową w zakresie tematyki szkolenia przez okres 1 miesiąca od zakończenia szkolenia
 4. Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność GBC lub osoby prowadzącej szkolenie, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.
 

§2. Zapisy na szkolenie

 1. Każde szkolenie znajdujące się na stronie www.greenbusinesscenter.pl ma opcje formularza kontaktowego, po wysłaniu go osoba chętna wziąć udział w szkoleniu otrzymuje do wypełnienia formularz Zamówienia, w którym podaje:
  1. Dane osobowe Osoby Kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem również nazwę stanowiska pełnionego w podmiocie Zamawiającego),
  2. Dane Zamawiającego (firmę, NIP, adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego, a w przypadku Konsumenta adres zamieszkania),
  3. Dane osobowe Uczestnika/ów (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę stanowiska pełnionego w podmiocie Zamawiającego, w przypadku Konsumenta jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
  4. Informację, czy Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych,
  5. Informację, czy zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
 2. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Formularz wypełnia osoba upoważniona przez Zamawiającego.
 3. Chwilą zawarcia Umowy za pomocą Formularza jest chwila przesłania Formularza do GBC zgodnie z ust. 1 po akceptacji niniejszego regulaminu.
 4. Po otrzymaniu Formularza GBC niezwłocznie kontaktuje się z Osobą Kontaktową w celu potwierdzenia zawarcia Umowy i wpisania na listę Uczestników Szkolenia. GBC potwierdza zawarcie Umowy telefonicznie lub w drodze wiadomości e-mail Osobie Kontaktowej według jej danych podanych w Formularzu.
 5. Zamawiający, nie będący Konsumentem, może upoważnić do udziału w Szkoleniu w charakterze Uczestnika osobę inną niż wskazana w Formularzu, po uprzednim powiadomieniu o tym firmy GBC.
 6. W przypadku Konsumenta dane osobowe podane w polu Osoba Kontaktowa jak i w polu Uczestnik muszą być takie same.
 

§ 3. Płatność

 1.  Z tytułu udziału w Szkoleniu, Zamawiający płaci GBC wynagrodzenie w wysokości podanej przy wypełnieniu Formularza na podstawie doręczonej przez GBC faktury VAT.
 2. Wynagrodzenie za udział w Szkoleniu nie obejmuje ceny noclegów.
 3. GBC wystawi fakturę za udział w Szkoleniu w ostatnim dniu Szkolenia i z terminem płatności 7 dni od jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku konieczności wydłużenia terminu płatności faktury, wynikającej z wewnętrznych regulacji Zamawiającego będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, Zamawiający informuje GBC poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Formularzu w polu 'UWAGI'.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail.
 

§ 4. Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia, odstąpienie od Umowy

 1. Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z udziału w Szkoleniu bez konieczności poniesienia kosztów Szkolenia nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia (odstąpienie od Umowy). Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu może być sporządzone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@gbc.waw.pl. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak GBC może obciążyć Zamawiającego pełną kwotą wynagrodzenia za udział w Szkoleniu.
 2. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający będący Konsumentem wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie Szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 u.p.k. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy.
 3.  Z uwagi na otwarty charakter Szkoleń GBC ma możliwość odwołania Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem jego realizacji, w przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na wskazany termin wynosi mniej niż 5 osób. Uprawnienie to stanowi umowne prawo odstąpienia od Umowy przez GBC. O odstąpieniu od Umowy, Zamawiający jest informowany pocztą elektroniczną. Zamawiający nie ponosi kosztów odwołania Szkolenia. GBC informuje o możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu o tożsamej tematyce w najbliższym wolnym terminie.
 

II REGULAMIN SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

§1 Szkolenia

 1. Propozycje programów szkoleń wraz znajdują się w Serwisie, w zakładce 'Szkolenia biznesowe' pod adresem: https://greenbusinesscenter.pl/szkolenia-biznesowe/otwarte.
 2. Na potrzeby firmy Zamawiającej szkolenie po analizie potrzeb tworzone są indywidualne programy szkoleń dostosowane do wskazanej grupy.
 3. GBC wraz z firmą Zamawiającą usługę uzgadnia termin oraz miejsce realizacji szkolenia.
 4. Po uzgodnieniu warunków współpracy firma Zamawiająca przesyła do firmy GBC podpisany skan formularza zamówienia usługi szkoleniowej.
 5. W ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia firma GBC przekazuje firmie Zamawiającej usługę raport poszkoleniowy.
 6. Wszelkie materiały wykorzystane podczas Szkolenia stanowią własność GBC lub osoby prowadzącej szkolenie, są chronione prawem autorskim i nie jest dozwolone ich rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie.
 

§ 2. Płatność

 1. Z tytułu wykonania usługi szkoleniowej, Zamawiający płaci GBC wynagrodzenie w wysokości i na warunkach podanych w Formularzu Zamówienia na podstawie doręczonej przez GBC faktury VAT.
 2. GBC wystawi fakturę za udział w Szkoleniu w ostatnim dniu Szkolenia i z terminem płatności 7 dni od jej doręczenia Zamawiającemu. W przypadku konieczności wydłużenia terminu płatności faktury, wynikającej z wewnętrznych regulacji Zamawiającego będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, Zamawiający informuje GBC drogą e-mail o takiej konieczności.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail.
 

§ 3. Odstąpienie od Umowy

 1. Firma Zamawiająca szkolenie jest uprawniona do rezygnacji z realizacji usługi szkoleniowej bez konieczności poniesienia kosztów Szkolenia w ciągu 14 dni od podpisania Formularza Zamówienia. Oświadczenie o rezygnacji Zamówienia musi być sporządzone w drodze wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@gbc.waw.pl. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym rezygnacja jest skuteczna (odstąpienie od Umowy), jednak GBC obciąża Zamawiającego pełną kwotą Usługi zawartej w Formularzu Zamówienia.
 2. W przypadku podpisania Formularza Zamówienia w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia Zamawiający wyraża uprzednio zgodę na przeprowadzenie Szkolenia w planowanym terminie jego realizacji rezygnując jednocześnie z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 u.p.k. Wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy.
 3. Brak informacji o rezygnacji z zamówienia powoduje powstanie zobowiązania tj. pokrycie przez Zamawiającego 100% kosztów zarezerwowanych usług.
 4. W przypadku odgórnego zakazu wydanego przez władze państwowe powodującego brak możliwości zrealizowania usługi szkoleniowej w formie stacjonarnej po jednej ze stron zostaje wyznaczony nowy termin realizacji usługi szkoleniowej. Jeżeli taki zakaz pojawi się w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający pokryje 100% kosztów poniesionych przez Green Business Center.
 

III REGULAMIN WIRTUALNEGO ASYSTENTA

§ 1. Współpraca

 1. Współpraca z GBC następuje po podpisaniu umowy świadczenia usług, w której zawarty jest zakres świadczonych usług przez GBC na zlecenie Zamawiającego.
 2.  Zamawiający może wybrać pakiet cenowy znajdujący się na stronie www.greenbusinesscenter.pl lub ustalić z GBC indywidualny pakiet.
 3. GBC świadczy swoje usługi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 4. Wszystkie zadania zlecone przez Zamawiającego będą wysyłane na adres e-mail opiekuna Zamawiającego.
 5. Wirtualne biuro usług w ciągu 48h od zleconego zadania, potwierdza jego odbiór (wyjątkiem są zadania stałe, z wcześniej omówionym harmonogramem prac), drobne prace (wymagające do 1h pracy) są odsyłane do 48h, w przypadku prac bardziej złożonych (wymagających więcej niż 1h pracy) Wirtualne biuro usług wraz z odebraniem zlecenia określa termin jego realizacji.
 6. Wirtualne biuro zachowuje dowolność w wyborze miejsca świadczonych usług.
 7. W ciągu 48h od wysłania przez Wirtualne biuro do Zamawiającego zleconego zadania, Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi do zleconej pracy. Wirtualne biuro w takiej sytuacji zobowiązuje się do naniesienia poprawek zgodnie z uwagami Zamawiającego.
 8. Brak zgłoszenia uwag lub poprawek w ciągu 48h od przesłania do Zamawiającego określonych materiałów do akceptacji oznacza, że Zamawiający zaakceptował przedstawione materiały w całości.
 9. Na koniec miesiąca Zamawiający otrzymuje od Wirtualnego biura usług raport dotyczący zrealizowanych zadań.
 

§ 2. Płatność

 1. Za usługi będące przedmiotem określonym w umowie Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania płatności na podstawie faktury VAT wystawionej przez GBC każdego 30-tego dnia miesiąca, z terminem płatności 7 dni kalendarzowych.
 2. W przypadku zwiększenia się w stosunku do wybranego pakietu zakresu zadań i tym samym godzin pracy, za każdą dodatkową godzinę pracy do faktury będzie doliczana kwota w wysokości ustalonej w umowie.
 3. Za opóźnienie w płatności faktury VAT naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku zaległości przekraczających do 2 tygodni od terminu płatności dalsze prace zostaną wstrzymane.
 

§5. Poufność

 1.  Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od
  drugiej Strony w związku z realizacją niniejszej umowy, treści niniejszej umowy oraz
  ujawnianych i przekazywanych w związku z niniejszą umową dokumentów oraz danych
  niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane.
 2. Przekazane informacje będą wykorzystywane przez Wirtualne biuro usług wyłącznie w celu
  realizacji Umowy oraz będą utrzymywane w poufności, z zastrzeżeniem możliwości ich
  ujawnienia wyłącznie pracownikom Wirtualnego biura usług, podwykonawcom i innym osobom wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy. Wirtualne biuro usług zobowiązuje się do nieujawniania, nierozpowszechniania, nieprzekazywania, ani niewykorzystywania we własnej działalności otrzymanych informacji w jakimkolwiek innym celu.
 

§ 3. Wypowiedzenie umowy

 1. Umowy zostaje zawarta na czas wskazany w umowie.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. Wypowiedzenie umowy dokonuje się na podstawie oświadczenia przesłanego na adres e-mail drugiej strony umowy.
 4. Wirtualne biuro usług może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający spóźnia się z zapłatą należnej faktury VAT o ponad 30 dni.
 

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma GREEN BUSINESS CENTER AGATA NOWICKA EDYTA KWIATKOWSKA S.C., z siedzibą przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, posługująca się numerem NIP 5272873064. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@gbc.waw.pl
 2. Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu uzasadnionym świadczeniem poszczególnych usług i nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. GBC stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, dokładając najwyższej staranności GBC chroni Dane Osobowe w szczególności przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
 4. GBC nie przekazuje Danych Osobowych osobom trzecim, jedynie podwykonawcom i innym osobom współpracujących z GBC wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu obowiązującego prawa.
 5. Do celów przesyłania kontaktu handlowego GBC przetwarza na podstawie wyrażonej zgody, do momentu jej cofnięcia. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody jest konieczne do świadczenia usługi. Niepodanie danych osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie uniemożliwia świadczenie wskazanej usługi.
 6. Dane podawane w formularzu kontaktu GBC przetwarza je jedynie do celów zawarcia przyszłej ewentualnej umowy z Użytkownikiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania i zawarcia umowy.
 

§ 2. Wycofanie zgody przetwarzania danych

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili zgoda może zostać wycofana.
 2. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy: wysłać e-mail bezpośrednio do GBC na adres biuro@gbc.waw.pl i/lub kliknąć w link usuwający adres e-mailowy z listy subskrybentów newslettera.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody GBC ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 

§ 3. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwe było wykonanie usługi i aby spełnić oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Aby zrealizować usługi świadczone przez GBC konieczne jest wypełnienie formularza kontaktu i podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, telefonu.
 3. W celu wystawienia faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP.
 4. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi np. potwierdzeniem uzgodnień zamieszczonych w formularzu zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu.
 5. W przypadku wysyłki newslettera informacyjnego oferty GBC, konieczne jest podanie adresu e-mail.
 

§ 4. Uprawnienia podmiotów danych

Podmiot danych posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych.

§ 5. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, podmiot danych można wnosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie GBC i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

GBC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie GBC. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.

[Regulamin wchodzi w życie z dn. 05.05.2021 r. i jest ważny do odwołania].